Αποθηκεύσεις

 Η Platis Group παρέχει υπηρεσίες φύλαξης οικοσκευών, επιχειρηματικών εξοπλισμών και συναφών αγαθών
σε ιδιώτες και επαγγελματίες.
Συνοπτικά η διαδικασία ανάθεσης μιας αποθήκευσης:
Αναλυτική καταγραφή των προς αποθήκευση αγαθών και σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού.
Στο ιδιωτικό συμφωνητικό προσδιορίζονται τα εξής:

 • Ημερομηνία παραλαβής Αποθηκεύσεις οικοσκευών
 • Ημερομηνία παράδοσης (με δυνατότητα παράτασης μέσω ανανέωσης ιδ. συμφωνητικού)
 • Συμβαλλόμενοι
 • Χρονικό διάστημα αποθήκευσης
 • Υποχρεώσεις αποθηκευτή και αποθέτη (όροι αποθήκευσης)
 • Κόστος αποθήκευσης
 • Ασφαλιστική κάλυψη και ασφαλιζόμενο κεφάλαιο.

 • Όλα τα παραπάνω καθώς και το ακριβές κόστος των υπηρεσιών, αναλύονται κατά την αυτοψία που προηγείται πάντοτε πριν την παραλαβή μιας αποθήκευσης.

     Υπηρεσίες